Phim tài liệu của Hãng Phim Trẻ xây dựng về Họa sĩ Đoàn Việt Tiến- Người vẽ tranh ngược kính.