Qua Khu Vui

https://youtu.be/hFmw4P_0EUw

Tiểu phẩm 13: Quá Khứ Vui Cho Hiện Tại

Episode 13: Appreciation of The Past

TpHCM - 01/2018