[embed]https://youtu.be/_DT-2Pm6UaU[/embed]

Hoạ Sĩ Đoàn Việt Tiến Khổ Luyện Vẽ Chân Dung Ngược Kính.
Artist Doan Viet Tien Exerts Himself To Draw Portraits Backwards On The Glasses

TOT Film - 07/2017