Tác phẩm: Tranh Dĩa Pha Lê Thuỷ Tinh

Kích thước: Đường kính 23cm (Diameter)

Thể loại: Trừu Tượng Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính

Thời gian: 08/2017

 

Tác phẩm: Tranh Dĩa Pha Lê Thuỷ Tinh

Kích thước: Đường kính 23cm (Diameter)

Thể loại: Trừu Tượng Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính

Thời gian: 08/2017

 

Tác phẩm: Tranh Dĩa Pha Lê Thuỷ Tinh

Kích thước: Đường kính 23cm (Diameter)

Thể loại: Trừu Tượng Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính

Thời gian: 08/2017

 

https://youtu.be/8Xy6N9gJglw

Tranh Thi Ca Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Poetry Music Art Backwards On The Glasses

TOT Film - 08/2017