Tam Phap Hoa

https://youtu.be/8Xy6N9gJglw

Tranh Thi Ca Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Poetry Music Art Backwards On The Glasses

TOT Film - 10/2017