Ky Luc 2 phut

https://youtu.be/kdn_jCXsxaQ

Hoạ sĩ Đoàn Việt Tiến Kỷ Lục Vẽ Tranh Ngược kính Bằng tay 2 phút

Champion Drawing Backwards On The Glasses In 2 Minutes By Artist Doan Viet Tien

TOT Film - 24/08/2017