Tac Pham

https://youtu.be/yrxxs2DZ-s4

Tác Phẩm Đời Người Artworks Of Life

TOT Film - 24/08/2017

Tam Phap Hoa

https://youtu.be/8Xy6N9gJglw

Tranh Thi Ca Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Poetry Music Art Backwards On The Glasses

TOT Film - 10/2017