Các thành tích đạt được của Nhà Nghiên cứu Tâm thức Đoàn Việt Tiến

0
392

Dưới đây là một số hình ảnh về bằng khen, giấy chứng nhận các công trình của anh trong thời gian qua, qua đó xác định công lao đóng góp to lớn của anh đối với xã hội và công đồng. 


Doben