Tiểu phẩm 12: CHA ƠI ! VẼ NỮA ĐI CHA (Draw More And More, Dad !)

Article by · 23/01/2018 ·

Tiểu phẩm 12: Cha Ơi ! Vẽ Nữa Đi Cha

Episode 12: Draw More And More, Dad !

TpHCM – 01/2018

 

 

 


    Leave a comment