Tranh Kính Đèn Phong Thuỷ

[C0003] – Tranh Kính Đèn Vuông Tròn – Tâm Thức Tôi

Tác phẩm: Tâm Thức Tôi (My Mind) Kích thước kính 1: 80cm x 80cm (Width x Height) Kích thước kính 2: Đường kính 60cm (Diameter) Thể loại: Trừu tượng Ngược Kính, Đèn LED, Nhạc Thiền MP3 Chất ... [Read More]
25/10/2017

[C0002] – Tranh Kính Đèn Vuông Tròn – Cây Đời

Tác phẩm: Cây Đời (The Tree of Life) Kích thước kính 1: 80cm x 80cm (Width x Height) Kích thước kính 2: Đường kính 60cm (Diameter) Thể loại: Trừu tượng Ngược Kính, Đèn LED, Nhạc Thiền MP3 Chất ... [Read More]
25/10/2017

[C0001] – Tranh Kính Đèn Vuông Tròn – Thuyền Đời

Tác phẩm: Thuyền Đời (The Boat of Life) Kích thước kính 1: 80cm x 80cm (Width x Height) Kích thước kính 2: Đường kính 60cm (Diameter) Thể loại: Trừu tượng Ngược Kính, Đèn LED, Nhạc Thiền MP3 C... [Read More]
25/10/2017